روز: مرداد ۲۲, ۱۳۹۹

۲۲
مرداد

۱۳۹۹

استاندارد هیدرولیک

استاندارد آسانسور هیدرولیک

اگر آسانسور ساختمانی سالها پیش نصب شده باشد، اما گواهی استاندارد برای آن اخذ نشده باشد و حالا جهت اخذ گواهی استاندارد درخواست صادر شود. در این صورت با چه مقرراتی بازرسی بعمل خواهد آمد؟ ملاک انجام بازرسی فنی تاریخ صدور پروانه ساختمان می باشد. توضیح١: در مورد پروانه های با تاریخ صدور پروانه قدیمی […]