ماه: تیر ۱۳۹۹

۲
تیر

۱۳۹۹

pressure-switch

عملکرد پرشر سوئیچ هیدرولیک

عملکرد پرشر سوئیچ هیدرولیک ؟ در صنعت یکی از پارامترهای با اهمیت پارامتر فشار می باشد. در صورتی که بخواهیم به تشخیص نوع وسیله ابزار دقیق بپردازیم، فشار و بیشترین فشار قابل تحمل یکی از کمیت هایی است که معمولا پرسیده می شود. بنابراین به تجهیزاتی نیاز داریم که ضمن توجه به محیط و استانداردهای […]