فیلترهای هیدرولیکی در پاوریونیت

فیلتر هیدرولیکی

فیلترهای هیدرولیکی در پاوریونیت

  • اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹
  • Posted By k1

فیلترهای هیدرولیکی مورد استفاده در صنعت :
– فیلترهای مکش جانبی : به منظور حفاظت از پمپ در برابر آلودگی های زیان آور درون روغن هیدرولیک استفاده می شوند.
این فیلترها معمولاً قبل از پمپ هیدرولیک نصب می شوند.
ماده صافی استفاده شده در این فیلترها، معمولاً دارای نرخ بالاتر میکرون مانند توری فلزی می باشند.

– فیلترهای تنفسی مخزن : این فیلترها بر روی مخزن نصب می شوند.
از آنها برای جلوگیری از ورود رطوبت و سایر آلودگی ها به مخزن، استفاده می شود.

– فیلترهای مجزا : این فیلترها بصورت مستقل از سامانه هیدرولیکی مورد استفاده قرار می گیرند،
از آنها برای تصفیه و پاکسازی روغن هیدرولیک قبل از ورود به سامانه هیدرولیکی استفاده می شود.
روغن هیدرولیک از داخل مخزن به درون فیلتر مکیده شده و پس از تصفیه به داخل مخزن برگردانده می شود.

– فیلترهای جانبی برگشتی : این فیلترها در بین سوپاپ کنترل و مخزن روغن قرار داشته و به گونه ای طراحی شده اند،
که ذرات و براده های فرسایشی ناشی از کارکرد قطعات سامانه هیدرولیکی را قبل از برگشتن روغن هیدرولیک به مخزن، جذب کنند.
این گونه فیلترها، به طریقی طراحی شده اند،
که ذرات ناشی از فرسایش قطعات با اندازه معمولی را که در اثر کارکرد قطعات سامانه تولید می شوند، را جذب نماید.

– فیلترهای فشار جانبی : این فیلترها در پائین دست پمپ های هیدرولیک قرار دارند،
برای تصفیه مایعاتی که از پمپ خارج می شوند.
محافظت قطعات حساس تر سامانه هیدرولیکی مانند سوپاپ های کنترل و محرک ها از آلودگی های تولید شده در پمپ، طراحی شده اند.
مواد استفاده شده در ساخت این فیلتر ها قادرند که درصد بالاتری از ذرات آلودگی کوچکتر را جذب کنند.

با هیدرولیک خلیج بروز باشید.