مشارکت درون و برون مرزی

هیدرولیک خلیج علاوه بر داخل کشور عزیزمان، آمادگی همکاری با کشوران همسایه و سایر نقاط جهان را می باشد.