فرم درخواست پشتیبانی

فرم ثبت پشتیبانی

در صورت نیاز به پشتیبانی لطفا اطلاعات مورد نظر را تکمیل نمائید.
    • لطفا اعداد به انگلیسی وارد شود.در صورت مسدود نبودن

      دریافت پیامک های تبلیغاتی، پیامک تایید ارسال می گردد.
    • لطفا اعداد به انگلیسی وارد شود.
    • Date Format: YYYY dash MM dash DD
  • ۱- حضور مسئول فنی الزامی می باشد. ۲- وجود تمامی ابزارآلات و لوازم کار از جمله جرثقیل و... الزامی می باشد. ۳- عدم حضور فرد ثبت نام کننده منجر به لغو سرویس و خدمات دهی و سوخت نوبت می گردد.