خدمات و پشتیبانی

تیم پشتیبانی خلیج متشکل از افراد مجرب در زمینه صنعت آسانسور به صورت علمی، در کنار شما خواهند بود. کارشناسی قبل از سفارش و نظارت بر روند نصب و در نهایت تنظیمات نهایی فقط چند نمونه از خدمات گروه فنی مهندسی خلیج می باشد.